Giữ chân khách hàng trung thành

Chi phí để thu hút một khách hàng mới có thể gấp 5 lần chi phí để giữ được 1 khách hàng cũ.Chi tiết

Động cơ thúc đẩy

Định nghĩa về động cơ thúc đẩy Cách tiếp cận hiện đại về động cơ thúc đẩy Lý thuyết nội dung của động cơ thúc đẩy Lý thuyết thúc đẩy theo...Chi tiết

Đăng tải tài liệu (Khuyến khích)                                                                                                                                                               
Designed by Unicom Corp.